วัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาที่หลากหลายและมีสีสัน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้มข้น จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เติมชีวิตชีวาให้ชีวิตการเรียนรู้ สนับสนุนให้พนักงานตั้งใจเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การกระทำ
มีความสุข1
แข่ง
ร้องเพลง
ร้องเพลง2

ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทักษะพนักงาน

com1
คอม2
คอม3